Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich, comiesięcznych, parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

W naszej parafii ten sakrament jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum.


W parafii katedralnej udzielany jest również też sakrament osobom dorosłym, które z różnych względów nie przyjęły wcześniej bierzmowania. Sakrament ten osoby dorosłe z całej naszej diecezji mogą przyjmować w drugie soboty miesiąca nieparzystego (z wyjątkiem 2 soboty lipca).
Kandydaci zgłaszają się wcześniej w swojej kancelarii parafialnej w celu godziwego przygotowania się do przyjęcia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości.

Osoby już przygotowane zgłaszają się do kancelarii katedry w dzień bierzmowania o godz. 10.00, gdzie przedkładają dokumenty:

  • zgodę na bierzmowanie od Ks. Proboszcza swojej parafii,
  • odpis Aktu chrztu,
  • pisemne zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania.

Kandydat podaje też imię świętego patrona, którego imię chce przyjąć oraz personalia świadka bierzmowania.

Wzorem lat ubiegłych w Katedrze Kaliskiej będzie udzielany Sakrament Bierzmowania w roku 2016/2017 w następujących terminach:

10 września 2016 roku

12 listopada 2016 roku

14 stycznia 2017 roku

11 marca 2017 roku

13 maja 2017 roku

Świadek bierzmowania.
Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia,
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
  • prowadził życie zgodne z wiarą,
  • może być to ojciec lub matka bierzmowanego.